Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CONECTAȚI LA PREZENT, SCHIMBĂM VIITORUL

​​

CONECTAȚI LA PREZENT, SCHIMBĂM VIITORUL 2018-2022

Proiect finanțat de Banca Mondială


ACTIVITĂȚI DE RENOVARE ȘI DOTARE CE SE VOR REALIZA PRIN PROIECT


OBIECTIVELE PROIECTULUI:

O1 – Ameliorarea rezultatelor școlare ale elevilor prin aplicarea planurilor remediale în vederea creșterii cu minim 12 % a ratei de promovare a examenului de bacalaureat, la sfârșitul celor 4 ani de implementare a proiectului.

O2 – Valorizarea elevilor prin implicarea lor în activități extrașcolare, pentru reducerea ratei de abandon școlar cu minim 10 %, într-o perioada de 4 ani.

O3 – Motivarea elevilor prin activități de consiliere în vederea creșterii stimei de sine și a încrederii în forțele proprii, pentru îmbunătățirea ratei de participare la examenul de bacalaureat cu minim 10 %, la sfârșitul implementării proiectului.

Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului:

Beneficiarii direcți ai proiectului vor fi elevii din grupul țintă – 375 elevi, deoarece vor fi implicați activ în toate tipurile de activități planificate.

Statutul socio-economic al acestora, se reflectă în următorii indicatori :

 • elevi proveniţi din mediul rural aprox. 80%

 • elevi din familii cu venituri mici 33%

 • elevi având unul sau ambii părinţi plecaţi în străinătate 10%

 • elevi aflați în alte situații vulnerabile (orfani, în plasament, în grija bunicilor sau a rudelor) 31%

Beneficiarii indirecți ai proiectului vor fi: toți elevii școlii care vor care vor utiliza resursele sau rezultate obținute, comunitatea locală, agenții economici, școală ca instituție etc.

 1. Testarea la matematică și la limba și literatura română,se va face cu ajutorul testelor on-line Brio

 2. Testările la chimie, biologie, și geografie se vor realiza cu ajutorul testelor elaborate de către cadrele didactice și vor furniza o imagine realistă asupra progresului școlar și asupra performanțelor școlare, informații utile în configurarea activităților pedagogice, punând în evidență punctele slabe care trebuie.

 3. Activitatea remedială derivă din OS1 și este corelată cu OS2 șiOS3, prognozându-se impact  asupra procentajului de promovabilitate la examenul național de bacalaureat, care va crește cu minim 12% la finalul proiectului, dar și asupra ratei de absolvire a liceului, care va crește cu minim 10%.

 4. Pentru a motiva și sprijini participarea elevilor la programele remediale prezentate mai sus, aceștia vor primi o masă după programul școlar normal, în contextul în care, elevii vor petrece la școala cel puțin 7 ore. Fiecare elev cuprins în activitățile pedagogice și de sprijin va beneficia de masă timp de 28 de luni, în zilele cu program prelungit, destinat activităților remediale, după cum urmează:

  Anul I: 930 porții pe lunăx 6 luni=5580 porții

  Anul II: 1050 porții pe lună x 7luni=7350 porții

  Anul III: 930 porții pe lună x 7luni=6510porții

  Anul IV: 870 porții pe lună x 7luni =6090 porții

  Total porții ani I-IV =17460 porții

  Total costuri ani I-IV = 25530 porții x 8,5 lei =217005 lei

 5. Activități de consiliere și orientare în carieră

Consiliere psiho-pedagogică

Pentru ca procesul  de învățare să fie cu adevărat eficient și să se atingă obiectivele stabilite, elevul are nevoie de echilibru emoțional, motivare  și stimă de sine. Se vor aplica 4 chestionare de autocunoaștere, care evaluează abilitățile cognitive, abilitățile non-cognitive/abilităţi socio-emoţionale (motivație, perseverență, reziliență, capacitatea de auto-control, imaginea de sine pozitivă, creativitate, înțelegerea și exprimarea emoțiilor etc.). De asemenea se vor aplica testele Pemeserie prin care ne propunem să investigăm interesele vocaționale (SDS), de personalitate (BFQ), de inteligență (IST) și stilurile de învățare (LSI).

Orientare în carieră

            Pentru ca procesul  de învățare să fie cu adevărat eficient și să se atingă obiectivele stabilite, elevul are nevoie de echilibru emoțional, motivare  și stimă de sine. Se vor aplica 4 chestionare de autocunoaștere, care evaluează abilitățile cognitive, abilitățile non-cognitive/abilităţi socio-emoţionale (motivație, perseverență, reziliență, capacitatea de auto-control, imaginea de sine pozitivă, creativitate, înțelegerea și exprimarea emoțiilor etc.). De asemenea se vor aplica testele Pemeserie prin care ne propunem să investigăm interesele vocaționale (SDS), de personalitate (BFQ), de inteligență (IST) și stilurile de învățare (LSI). 

Prin activitatea de orientare în carieră, elevii sunt învățați să capete o mai mare încredere în abilitățile și competențele lor (ce știu să facă și ce pot face) astfel încât să poată lua decizii optime legate de participarea la examenul de bacalaureat și promovarea acestuia, știind că acest lucru le deschide porți spre construirea unei cariere profesionale de succes

ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE CE SE VOR DESFĂȘURA ÎN CADRUL PROIECTULUI :

1.      Caragiani dezbate – club de debate.

Activitatea își propune să formeze deprinderi de gândire critică, astfel încât elevii din grupul țintă să reușească să se exprime optim, dar să facă și față subiectelor de tip II – textelor argumentative de la proba scrisă de la Bacalaureat, la disciplina Limba și literatura română.

2.      Clubul antreprenorilor

Activitatea ȋşi propune să dezvolte abilităţile antreprenoriale ale elevilor,  capacitatea de interacţiune, spiritul de echipă, responsabilitate, leadership, spirit critic, tehnici de coaching și  creativitate, practic o concepţie modernă de integrare și aplicare interdisciplinară a cunoștinţelor, abordare care asigură condiţii pentru aprofundarea practică a competentelor dobândite de elevi ȋn pregătirea profesională, utilizând o metodă interactivă de ȋnvăţare, respectiv firma de exerciţiu.

3.      Revista CONECT

Cei 15 elevi vor participa o dată la 2 săptămâni, timp de 6 luni (an I), respectiv 7 luni (an II,III și IV), la reuniuni ale colectivului redacțional care vor avea durata de câte 2 ore fiecare.

Sub îndrumarea celor 2 profesori coordonatori, elevii vor realiza o revistă a școlii, care va avea 2 numere/an (trimestrul II și IV din an), pe toată perioada de implementare a proiectului. Elevii vor învăța să macheteze revista școlară, tipărirea și multiplicarea acesteia fiind realizată prin plata unor servicii de multiplicare, rezultând 20 exemplare pentru fiecare număr. Revista își propune să ilustreze activitățile desfășurate în cadrul proiectului, începând  cu machetarea acesteia, selectarea subiectelor, redactarea articolelor, tipărirea și distribuirea exemplarelor obținute. Scopul apariției revistei este de a dezvolta elevilor aptitudinile de lucru în echipă, de a identifica interesele de cititor ale elevilor de liceu, de a lua un interviu, de a scrie un articol, de a ilustra adecvat un text, de a macheta o pagină de text, de a realiza o copertă, de a stabili un titlu atrăgător  și adecvat conținutului,etc

4.      Excursie de documentare

În alegerea traseelor pentru excursii  s-a avut în vedere posibilitatea de a vizita diferite centre universitare (Galați, București, Iași, Bacău) dar și de a transpune în realitate cunoștințele dobândite la diferite discipline – limba română, istorie, biologie, geografie. S-a avut în vedere stimularea învățării prin documentare și explorarea realității. Excursia de documentare în mediul universitar, urmărește cunoaşterea permanentă și identificarea oportunităților oferite de acestea, pentru stabilirea traseului profesional. Tot odată este o modalitate de fixare și evaluare a cunoștințelor, prin vizitarea unor obiective turistice culturale și geografice (Casa memorială H.P.Bengescu – Ivești, Casa memorială N.Grigorescu - Câmpina, Palatul Hașdeu Câmpina, Sfinxul și Babele în Bucegi, Casa memorială I.Creangă, Hanul Ancuței, Palatul Culturii Iași, Parcul Copou, Plopii fără soț, Casa memorială G.Bacovia, etc).

1. ACTIVITĂȚI DE RENOVARE ȘI DOTARE CE SE VOR REALIZA PRIN PROIECT

 1. Activitatea își propune achiziționarea a : 1 imprimantă multifuncțională, 1 xerox, 13 laptopuri,6 videoproiectoare și 6 suporți de fixare videoproiector în tavan,5seturi a câte 2 table magnetice +1 tabla pentru sala CONECT,30 scaune, mobilier personalizat, 5 birouri cu dulap, în  vederea dotării a cinci săli de clasă unde se va desfășura activitatea remedială și a Sălii CONECT destinată activităților de consiliere, extracurriculare și de management. Renovarea spațiilor urmărește și schimbarea ușilor și a tâmplăriei de lemn, veche de peste 40 ani, a 6 săli, în care se vor desfășura activitățile remediale, de consiliere, extracurriculare și de management.

2. REZULTATELE AȘTEPTATE ÎN URMA DERULĂRII ACESTUI PROIECT

 • Rezultatele așteptate ca urmare a implementării proiectului  sunt corelate cu țintele din  Planul de Acțiune al Școlii și cu Schema de Granturi pentru Licee și vizează :

 • 180 elevi /an  vor beneficia timp de  4 ani  de 4484 ore de activități remediale, pentru disciplinele limba română, matematică, chimie, biologie și geografie ;

 • 180 elevi/an aparținând grupurilor dezavantajate, vor beneficia de 576 ore de consiliere individuală și de grup;

 • 375 elevi pe an, vor beneficia de 4 testări on-line Brio/an la matematică și limba română;

 • 4 testări standardizate on-line, pentru 350 de elevi în primul an de proiect, din clasele IX-XII ; în următorii 3 ani vor beneficia de testare doar elevii clasei a IX-a ;

 • 2 sesiuni de formare pentru profesorii implicați și kit-uri de informare și suport pentru activități de comunicare către elevi, părinți, consilieri, profesori, în urma testărilor on-line Brio și PeMeserie ;

 • 240 elevi, în cei 4 ani de proiect, beneficiază de coaching și mentorat, furnizat de ONG – Semper Musica;

 • 60 de elevi, în cei 4 ani de proiect aparținând grupurilor dezavantajate selectați în cadrul Clubului de antreprenoriat;

 • Minim 2 Firme de exercițiu, înființate pe durata celor 4 ani de proiect;

 • 60 de elevi, în cei 4 ani de proiect, vor fi antrenați în Clubul de debate : Caragiani dezbate!

 • Participarea la turnee de dezbatere în colaborare cu alte licee care implementează proiectul.

 • participarea  elevilor din clasele terminale,  la 4 vizite de studiu;

 • amenajarea și dotarea cu echipamente moderne de prezentare a 5 săli de clasă ;

 • amenajarea sălii CONECT, destinată activităților de consiliere și orientare și extracurriculare, care va putea fi folosită și de elevii neimplicați în proiect ;

 • creșterea ratei de absolvire a liceului cu min 10%, la finalul celor 4 ani de proiect;

 • creșterea ratei de participare la examenul de bacalaureat cu min 10% la finalizarea proiectului.

 • creșterea ratei de promovabilitate a examenului de bacalaureat, atingându-se rezultatul final de min 12%, la finalizarea proiectului.

 • Creșterea vizibilității liceului la nivelul comunității;

  MONITORIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIN PROIECT :

 • Monitorizarea proiectului se va face lunar pe parcursul desfășurării proiectului și va fi organizată pe 4 ramuri: activitatea pedagogică, activitatea de consiliere și orientare, activitățile extrașcolare și activitățile de dotare. Evaluarea pornește de la cel ce realizează/coordonează activitatea, fiind completată de membrii echipei de implementare.

 • Va consta în ședințe de evaluare a stadiului de implementare a proiectului, între coordonatorul de proiect, echipa de proiect și profesorii implicați.

  Se va asigura permanent feedback, realizându-se monitorizarea și evaluarea din punct de vedere tehnic, financiar și al impactului asupra grupului țintă.

  PROMOVAREA ȘI VIZIBILITATEA PROIECTULUI :

 • Se va asigura vizibilitatea și promovarea corespunzătoare a Proiectului, făcând publice obiectivele și rezultatele implementării proiectului (în cadrul întâlnirilor de la Inspectoratul Școlar Județean, în broşuri, re​viste, ghid de bune practici, pe pagina de facebook a proiectului si a liceului, alte medii online, în presa locală și județeană, etc.).